Tin

Nhà  >  Tin tức  >  Tin

Khách hàng cũ về dự án lụa tròn

Sửa đổi: Nov. 14, 2019

Để cải thiện khả năng cạnh tranh thị trường và theo kịp tốc độ đổi mới công nghệ trong ngành, các nhà sản xuất băng hàn thông thường đã chuyển băng hàn dây tròn. Mới trên thiết bị dây tròn